EuroLSJ

Shkrimi

shpjegohet me IPA

a [a], ae [ε], ao [ɔ];
b [b], bh [v];
c [k][ts], cea [tsa], ceo [tsɔ], ceu [tsu], [ts], ç [s], ch [tʃ], cj [tɕ];
d [d], dh [ð], dj [dʲ];
e [ε] [ə], é [e][ˈeː], ë [ə][ˈəː];
f [f];
g [g], gh [ɣ][j]: gha [ɣa], ghi [ji], gj [dʒ];
h [h], hj [ç];
i [i];
j [j], jh [ʒ];
k [k], kh [x];
l [l], lh [w], lj [lʲ];
m [m];
n [n], nj [nʲ];
o [ɔ], ó [o][ˈoː], oe [œ];
p [p], ph [f];
q [k];
r [r], rj [rʲ];
s [s][z]: asa [aza]; sh [ʃ], sj [ɕ];
t [t], th [θ], tj [tʲ];
u [u], ue [y];
v [v];
w [v], wh [w];
x [ks]; y [i][ɪ];
z [z], zh [ʒ], zj [ʓ].
ñ : nazalizim : añ=[ã]
á, é, í, ó, ú, ý, áe, áo, óe, úe : Shenja në majë të një zanore e bën të gjatë - me përjashtim të é dhe ó: ata janë vetëm gjatë në rast të theksimit

Rregulli mbi gjatësinë e zanores së parafundit:
Shqiptimi i zanores së parafundit të një fjale është gjatë pa Ékezet nëse plotësohen dy kushte: (1) theksohet zanori dhe (2) ndahet nga zanoret e fundit me saktësisht një bashkëtingëllor.

 : Pika më poshtë zanore: Theksim (joformal, jo pjesë e ortografisë)
 : Vijë nën zanoren: theksi dhe gjatësia pa Ékezet, sipas rregullit mbi gjatësinë e zanores së parafundit (joformale, jo një pjesë e ortografisë)
 : apostrof diacritical, pa vlera fonetike, sidomos për anulimin e rregullit deri në gjatësinë e zanorit të parafundit

përkthyer automatikisht nga Google. Përditësimi i fundit: 16.03.2020impressum | privatësia

(c) EuroLSJ 2020